RETURN TO
MAIN CHART MENU
Market, Green Doug-Fir Items
Portland
2x4 Std & Btr
8   10   12   14  16   18   20 R/L
2x6  #2&Btr
  10   12   14   16   18  20  R/L
2x8  #2&Btr
8   10   12   14   16   18  20  R/L
2x10 #2&Btr
  10   12   14   16   18  20  R/L
2x12 #2&Btr
8   10   12   14   16  18  20  R/L
2x4 Studs 8' PET
2x4 Studs 9' PET
2x4 Util 2x6 #3
Long Lengths
2x6-22 #2 2x6-24 #2
2x8-22 #2 2x8-24 #2
2x10-22 #2 2x10-24 #2
2x12-22 #2 2x12-24 #2
RETURN TO
MAIN CHART MENU